Privacy Policy Statement for employment applications

This Staff Data Privacy Notice applies to all candidates, employees, staff, contractors, temporary workers, secondees, intern, temp staff or other personnel (“Staff” or “you”) applying for a position in, working for, and/or providing services to, BNP Paribas Vietnam Branches(“BNPP” or “we”).

Thông báo về quyền riêng tư dữ liệu nhân viên này áp dụng cho tất cả các ứng viên, người lao động, nhân viên, nhà thầu, nhân viên tạm thời, người biệt phái, thực tập sinh, nhân viên tạm thời hoặc nhân viên khác (“Nhân viên” hoặc “bạn”) đang ứng tuyển vào một vị trí, làm việc và/hoặc cung cấp dịch vụ cho các Chi nhánh BNP Paribas Việt Nam (“BNPP” hoặc “chúng tôi”).

This document is a statement outlining BNPP’s practices that apply to the collection, use and disclosure and otherwise influence as permitted by laws (“Processing”) of personal data of Staff. This document also serves as a privacy notice, notifying Staff about the types of personal data that may be collected, purposes of Processing the personal data, whether the collection of personal data is a statutory or contractual requirement or a requirement necessary to enter into a contract, whether the Staff is obliged to provide the personal data and the possible consequences of failure to provide such data, the classes of person to whom the data may be transferred or disclosed, identity and the contact details of BNPP and data privacy rights of Staff.

Tài liệu này là tuyên bố nêu rõ các hoạt động của BNPP áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ cũng như gây tác động khác theo sự cho phép của pháp luật (“Xử lý”) đối với dữ liệu cá nhân của Nhân viên. Tài liệu này cũng đóng vai trò là thông báo về quyền riêng tư, thông báo cho Nhân viên về các loại dữ liệu cá nhân có thể được thu thập, mục đích Xử lý dữ liệu cá nhân, liệu việc thu thập dữ liệu cá nhân là yêu cầu theo luật định hay hợp đồng hay yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng , liệu Nhân viên có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân hay không và các hậu quả có thể xảy ra nếu không cung cấp dữ liệu đó, nhóm người mà dữ liệu có thể được chuyển giao hoặc tiết lộ, danh tính và chi tiết liên hệ của BNPP cũng như quyền riêng tư dữ liệu của Nhân viên.

Reference in this Notice to “BNPP Group” includes a subsidiary, branch or affiliate of BNP Paribas.

Tham chiếu trong Thông báo này tới “Tập đoàn BNPP” bao gồm công ty con, chi nhánh hoặc công ty liên kết của BNP Paribas.

1. What Personal Data BNPP May Process

Dữ liệu cá nhân nào BNPP có thể Xử lý

BNPP may collect, use and disclose and otherwise influence as permitted by laws (“Process”) the following types of personal data about Staff and their family member:

BNPP có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và gây ảnh hưởng theo cách khác khi được pháp luật cho phép (“Xử lý”) các loại dữ liệu cá nhân sau đây về Nhân viên và thành viên gia đình của Nhân viên:

Personal details, such as name, address, date of birth, nationality, gender, specimen signature, marital status, religion, name and age of children, number of children/ dependent, emergency contact details (include name of contact persons, relationship with staff, and contact number), country of residence and address, national identification number, salary, raise, bonus, tax status, income, revenues, investment, value of assets, social media, leave entitlement, leave taken, purpose of leave taken, support documents for leave taken, bank account details, criminal record, medical certificate, medical receipt and medical conditions including any other information that identifies or allows to identify Staff.

Thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, ngày sinh, quốc tịch, giới tính, chữ ký mẫu, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, tên và tuổi của con, số con/người phụ thuộc, chi tiết liên lạc khẩn cấp (bao gồm tên người liên lạc, mối quan hệ với nhân viên và số liên lạc), quốc gia cư trú và địa chỉ, số nhận dạng quốc gia, mức lương, tăng lương, tiền thưởng, tình trạng thuế, thu nhập, doanh thu, đầu tư, giá trị tài sản, mạng xã hội, quyền nghỉ phép, nghỉ phép, mục đích nghỉ phép, hỗ trợ giấy tờ xin nghỉ phép, chi tiết tài khoản ngân hàng, hồ sơ tội phạm, giấy chứng nhận y tế, biên nhận y tế và tình trạng y tế bao gồm mọi thông tin khác xác định hoặc cho phép nhận dạng Nhân viên.

 • Professional details, such as email address, postal address, telephone number, CV, qualifications, professional membership information, relevant experience and skills including any certificate and/ or degree relevant thereto.

Thông tin về chuyên môn, chẳng hạn như địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, CV, bằng cấp, thông tin thành viên của các tổ chức nghề nghiệp, kinh nghiệm và kỹ năng liên quan bao gồm mọi chứng chỉ và/hoặc bằng cấp liên quan.

 • Identification documentation, such as work permit, visa, a photocopy of passport, driving license, certification of changing name, business card, ID card, household registration, children/ dependent birth certificate, marriage certificate, adoption certificate, Tax ID, social insurance number or other documentation required by local law. Copies of these documents may include photographs of Staff and of their family member.

Giấy tờ tùy thân, chẳng hạn như giấy phép lao động, thị thực, bản sao hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đổi tên, thẻ kinh doanh, CMND/CCCD, hộ khẩu, giấy khai sinh của trẻ em/người phụ thuộc, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận nhận con nuôi, mã số thuế, bảo hiểm xã hội số hoặc tài liệu khác theo yêu cầu của pháp luật địa phương. Bản sao của những tài liệu này có thể bao gồm ảnh của Nhân viên và thành viên gia đình Nhân viên.

 • Human resources related records, such as date of work commencement, employee ID, training and certificate, performance assessments, feedback, absence and time-keeping records, disciplinary, grievance, certificate of employment, payslip from other company, payslip, and background checks.

Hồ sơ liên quan đến nhân sự, chẳng hạn như ngày bắt đầu làm việc, ID nhân viên, đào tạo và chứng chỉ, đánh giá hiệu suất, phản hồi, hồ sơ vắng mặt và chấm công, kỷ luật, khiếu nại, giấy chứng nhận việc làm, phiếu lương từ công ty khác, phiếu lương và kiểm tra lý lịch.

 • Security protection data which includes CCTV and access control information.Logs such as Staff telephone calls, emails, chat logs, use of BNPP systems and internet logs in connection with their work with BNPP or other person. (For further details about monitoring of IT resources and communication systems that may be carried out by BNPP, please see APAC Staff Monitoring Policy).

Dữ liệu bảo vệ an ninh bao gồm camera quan sát và thông tin kiểm soát truy cập. Các nhật ký như cuộc gọi điện thoại của Nhân viên, email, nhật ký trò chuyện, việc sử dụng hệ thống BNPP và nhật ký internet liên quan đến công việc của họ với BNPP hoặc người khác. (Để biết thêm chi tiết về việc giám sát của CNTT và hệ thống liên lạc có thể do BNPP thực hiện, vui lòng xem Chính sách giám sát nhân viên APAC).

We will not ask for any other sensitive personal data such as data related to your racial or ethnic origins, labour union membership, political opinion, genetic data, biometric data or data concerning your sex life or sexual orientation, unless it is necessary for our operation (including provision of employment with you) and we have a lawful basis to do so. Please note that before our Processing, we may permanently mask, remove, black out or hide any of your information which is considered sensitive personal data and not necessary for our operation, and in no intention to alter, fabricate or forge the document or information received from you.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào khác như dữ liệu liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, tư cách thành viên công đoàn, quan điểm chính trị, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của bạn, trừ khi điều đó cần thiết cho hoạt động của chúng tôi (bao gồm cả việc cung cấp việc làm cho bạn) và chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy. Xin lưu ý rằng trước khi Xử lý, chúng tôi có thể che giấu, xóa, bôi đen hoặc ẩn vĩnh viễn bất kỳ thông tin nào được coi là dữ liệu cá nhân nhạy cảm và không cần thiết cho hoạt động của chúng tôi và không có ý định thay đổi, chế tạo hoặc giả mạo tài liệu hoặc thông tin nhận được từ bạn.

2. What BNPP Uses Staff Personal Data for and on What Bases

BNPP sử dụng dữ liệu cá nhân của nhân viên để làm gì và dựa trên cơ sở nào

The purposes for which BNPP Processes personal data relating to Staff are as follows:

Mục đích mà BNPP xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Nhân viên như sau:

a. Employment Pre-conditions (to take steps at Staff’s request before entering into a contract)

Điều kiện trước khi tuyển dụng (thực hiện các bước theo yêu cầu của Nhân viên trước khi ký hợp đồng)

 • Consideration for position with BNPP.

Xem xét vị trí tại BNPP.

 • Completing employment pre-requisites.

Hoàn thành các điều kiện tiên quyết về việc làm.

 • Conducting periodic background screening.

Tiến hành sàng lọc lý lịch định kỳ.

 • Confirmation on Staff references and educational background.

Xác nhận về thư tham khảo về Nhân viên và trình độ học vấn.

b. Salaries, Benefits and Progression (to perform a contract with Staff, to fulfill a legitimate interest of BNPP or other persons or per Staff’s consent)

Lương, Phúc lợi và Thăng tiến (để thực hiện hợp đồng với Nhân viên, cho lợi ích hợp pháp của BNPP hoặc những người khác hoặc theo sự đồng ý của Nhân viên)

 • Reviewing and administering salaries, bonuses, pensions and other benefits.

Rà soát và quản lý tiền lương, tiền thưởng, lương hưu và các phúc lợi khác.

 • Evaluating performance and position of Staff.

Đánh giá hiệu suất và vị trí của Nhân viên.

 • Consideration for and administration of staff benefits and recreational activities.

Xem xét và quản lý phúc lợi nhân viên và các hoạt động giải trí.

 • Administering medical benefits and processing sick leave and medical claims.

Quản lý các phúc lợi y tế và xử lý các yêu cầu nghỉ ốm và y tế.

 • Consideration for and administering of promotion, training, secondment or transfer.

Xem xét và quản lý việc đề bạt, đào tạo, biệt phái hoặc thuyên chuyển.

 • Conducting employee appraisals, reviews and disciplinary proceedings.

Tiến hành đánh giá, xem xét và xử lý kỷ luật nhân viên.

 • Providing employment references (with prior consent obtained from the relevant Staff).

Cung cấp thông tin giới thiệu việc làm (với sự đồng ý trước của Nhân viên có liên quan).

c. Legal and Regulatory Obligations (to comply with our legal and regulatory obligations)

Nghĩa vụ pháp lý và quy định (để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi)

 • Compliance with legal and regulatory obligations applicable to any member of the BNPP Group anywhere in the world, including reporting to and/or being audited by national and international regulatory, enforcement or exchange bodies.

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định áp dụng cho bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn BNPP ở bất kỳ đâu trên thế giới, bao gồm cả việc báo cáo và/hoặc được kiểm toán bởi các cơ quan quản lý, thực thi hoặc chứng khoán quốc gia và quốc tế.

 • Compliance with court orders, tribunal of competent jurisdiction, proceedings, judicial authorities, arbitrators and exercise and/ or defend the members of the BNPP Group’s legal rights.

Tuân thủ lệnh của tòa án, hội đồng có thẩm quyền xét xử, thủ tục tố tụng, cơ quan tư pháp, trọng tài và thực thi và/hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của các thành viên của Tập đoàn BNPP.

 • Making regulatory notifications including administration of licences.

Thực hiện các thông báo quy định bao gồm quản lý giấy phép.

 • Compliance with request or order of regulators, supranational, governmental, state agencies, public bodies, governed authorities and any other authorities of any member of BNPP Group.

Tuân thủ yêu cầu hoặc mệnh lệnh của cơ quan quản lý, các cơ quan nhà nước, chính phủ, siêu quốc gia, cơ quan công quyền, cơ quan quản lý và bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác của bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn BNPP.

d. Business Operation and Administration (to fulfill a legitimate interest of BNPP or other persons)

Điều hành và Quản trị Kinh doanh (vì lợi ích hợp pháp của BNPP hoặc những người khác)

 • Managing the BNPP Group business and operations, including disclosure and Processing necessary to conduct business, use services or perform BNPP Group obligations with current or potential project partners, customers and/or any third party, which may require disclosing Staff personal information with such counterparties.

Quản lý hoạt động kinh doanh và hoạt động của Tập đoàn BNPP, bao gồm tiết lộ và Xử lý cần thiết để thực hiện kinh doanh, sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện nghĩa vụ của Tập đoàn BNPP với các đối tác, khách hàng và/hoặc bên thứ ba hiện tại hoặc tiềm năng, có thể yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của Nhân viên với các đối tác đó.

 • Conducting business reorganization, mergers, acquisitions and related due diligence.

Tiến hành tổ chức lại hoạt động kinh doanh, sáp nhập, mua lại và thẩm định liên quan.

 • Administering and reporting tax matters.

Quản lý và báo cáo các vấn đề về thuế.

 • Administering employee surveys, events and competitions.

Quản lý các cuộc khảo sát, sự kiện và cuộc thi dành cho nhân viên.

 • Arranging travel and accommodation.

Sắp xếp việc đi lại và chỗ ở.

 • Managing and performing human resource operations/ business including any human resource management and other general business management.

Quản lý và thực hiện các hoạt động/kinh doanh nguồn nhân lực bao gồm mọi hoạt động quản lý nguồn nhân lực và quản lý kinh doanh nói chung khác.

 • Personnel administration including but not limited to PeopleSoft system, shared services, control, monitoring and supervision.

Quản lý nhân sự bao gồm nhưng không giới hạn ở hệ thống PeopleSoft, các dịch vụ dùng chung, kiểm soát, theo dõi và giám sát.

e. Security and Compliance (to fulfill a legitimate interest of BNPP or other persons)

 • For security purposes in relation to the protection and access of BNPP Group premises systems, platforms and secured websites and applications.

Vì mục đích bảo mật liên quan đến việc bảo vệ và truy cập các hệ thống, nền tảng của Tập đoàn BNPP cũng như các trang web và ứng dụng được bảo mật.

 • Preventing, detecting and investigating breaches of law, regulation or the BNPP Group internal rules and policies.

Ngăn chặn, phát hiện và điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, quy định hoặc các quy tắc và chính sách nội bộ của Tập đoàn BNPP.

 • Conducting legal or compliance investigations and proceedings.

Tiến hành điều tra pháp lý hoặc tuân thủ và tố tụng pháp lý.

 • Reviewing and monitoring personal account dealing, conflicts of interests and outside business interests.

Rà soát, giám sát các giao dịch tài khoản cá nhân, xung đột lợi ích và lợi ích kinh doanh bên ngoài.

 • Contacting Staff or their family in the event of an emergency.

Liên hệ với Nhân viên hoặc gia đình họ trong trường hợp khẩn cấp.

 • Compliance with internal policy, procedure or standard applicable to any member of the BNPP Group

Tuân thủ chính sách, thủ tục hoặc tiêu chuẩn nội bộ áp dụng cho bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn BNPP.

f. Benefit benchmarking survey (to fulfill a legitimate interest of BNPP or other persons)

Khảo sát điểm chuẩn lợi ích (để đáp ứng lợi ích hợp pháp của BNPP hoặc những người khác)

 • To disclose certain personal data to third-party surveyor to conduct benefit benchmarking survey on market standard of employee benefits

Tiết lộ một số dữ liệu cá nhân nhất định cho nhà khảo sát bên thứ ba để tiến hành khảo sát so sánh lợi ích theo tiêu chuẩn thị trường về lợi ích của nhân viên.

g. Actuarial valuation service (to fulfill a legitimate interest of BNPP or other persons)

Dịch vụ định giá bảo hiểm (để đáp ứng lợi ích hợp pháp của BNPP hoặc người khác)

 • To disclose certain personal data to third-party vendor to receive actuarial valuation service.

Tiết lộ một số dữ liệu cá nhân nhất định cho nhà cung cấp bên thứ ba để nhận dịch vụ định giá tính toán bảo hiểm.

If you fail to provide your personal data to us

Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi

Where are required by law to collect your information (for instance, the Labour Code Law on Social Insurance) or need to collect your information under the terms of a contract we have with you and you fail to provide your information when requested, we may not be able to perform the contract we have or plan to enter into with you (for example, contribution to social insurance fund). In this case, we may have to decline to employ or continue to employ you as our employee or staff, but we will notify you if this is the case at the time your information is collected.

Khi pháp luật yêu cầu thu thập thông tin của bạn (ví dụ: Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội) hoặc cần thu thập thông tin của bạn theo các điều khoản trong hợp đồng mà chúng tôi ký với bạn và bạn không cung cấp thông tin khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không thực hiện được hợp đồng mà chúng tôi đã có hoặc dự định ký kết với bạn (ví dụ: đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải từ chối tuyển dụng hoặc tiếp tục tuyển dụng bạn làm nhân viên của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu trường hợp này xảy ra tại thời điểm thông tin của bạn được thu thập.

3. WHOM BNPP may Disclose Staff Personal Data to

BNPP CÓ THỂ Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Nhân viên cho ai

a. Disclosing information within BNPP Group

Tiết lộ thông tin trong Tập đoàn BNPP

We are part of BNPP Group that is a group of companies working closely together all over the world. We may share your personal data within our organization, to any member of BNPP Group including its directors, officers, employees, representatives or agents. Please refer to the details in Section 2 (What BNPP Uses Staff Personal Data for and on What Bases) above.

Chúng tôi là một phần của Tập đoàn BNPP, một nhóm các công ty hợp tác chặt chẽ với nhau trên toàn thế giới. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong tổ chức của chúng tôi với bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn BNPP bao gồm giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện hoặc đại lý. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong Phần 2 (BNPP sử dụng dữ liệu cá nhân của nhân viên để làm gì và dựa trên cơ sở nào) ở trên.

b. Disclosing information outside BNPP Group

Tiết lộ thông tin ra ngoài Tập đoàn BNPP

Staff personal data held by BNPP will be kept confidential but, for any of the purposes specified above, BNPP may provide such information to any of the following parties in any jurisdiction in the world:

Dữ liệu cá nhân của nhân viên do BNPP nắm giữ sẽ được giữ bí mật nhưng, đối với bất kỳ mục đích nào nêu trên, BNPP có thể cung cấp thông tin đó cho bất kỳ bên nào sau đây ở bất kỳ khu vực tài phán nào trên thế giới:

 • Third parties who Process Staff personal data to provide BNPP or Staff with a service on behalf of BNPP (such as travel and accommodation agents, payroll service provider, visa & work permit agent, tax consultant, or provident fund asset management company, etc).

Các bên thứ ba Xử lý dữ liệu cá nhân của Nhân viên để cung cấp dịch vụ cho BNPP hoặc Nhân viên thay mặt cho BNPP (chẳng hạn như đại lý du lịch và lưu trú, nhà cung cấp dịch vụ trả lương, đại lý cấp thị thực và giấy phép lao động, tư vấn thuế hoặc công ty quản lý tài sản quỹ dự phòng, v.v.) .

 • Third parties including service provider, advisor, agent or any person who provide administrative, telecommunications, computer or other services to BNPP in connection with human resources management function, operation of our business or general business management.

Các bên thứ ba bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, cố vấn, đại lý hoặc bất kỳ người nào cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính hoặc các dịch vụ khác cho BNPP liên quan đến chức năng quản lý nhân sự, hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc quản lý kinh doanh chung.

 • Persons seeking employee references (with prior consent obtained from the relevant Staff).

Những người tìm kiếm tài liệu tham khảo của nhân viên (với sự đồng ý trước của Nhân viên có liên quan).

 • Third parties in the form of directories of names and office contact details (including email address and telephone numbers) of key officers of BNPP for promotional and administrative purposes.

Các bên thứ ba dưới dạng danh bạ tên và chi tiết liên hệ văn phòng (bao gồm địa chỉ email và số điện thoại) của các cán bộ chủ chốt của BNPP nhằm mục đích quảng cáo và hành chính.

 • Any financial, tax, regulator, supranational, governmental, administrative, criminal or judicial authorities, court, tribunal of competent jurisdiction, arbitrators or mediators, law enforcement, state agencies, public bodies, including industry or professional association, governed authorities and any other authorities, we or any member of BNPP Group is required to disclose to pursuant to:

Bất kỳ cơ quan tài chính, thuế, cơ quan quản lý, cơ quan siêu quốc gia, chính phủ, hành chính, hình sự hoặc tư pháp, tòa án, cơ quan có thẩm quyền, trọng tài hoặc người hòa giải, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan nhà nước, cơ quan công cộng, bao gồm hiệp hội ngành hoặc nghề nghiệp, cơ quan quản lý và bất kỳ cơ quan nào khác cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn BNPP phải tiết lộ theo:

 • their request;

yêu cầu của họ;

 • defending or responding to a matter, action or proceeding; or

bảo vệ hoặc phản hồi một vấn đề, hành động hoặc thủ tục tố tụng; hoặc

 • complying with law, regulation or guidance from authority applicable to us or any member of BNPP Group;

tuân thủ luật pháp, quy định hoặc hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn BNPP;

 • Counsel, lawyers in connection with legal proceedings, to obtain legal advice or to support members of the BNPP Group’s legal rights.

Tư vấn luật, luật sư liên quan đến tố tụng, tư vấn pháp luật hoặc hỗ trợ các thành viên về quyền lợi hợp pháp của Tập đoàn BNPP.

 • Auditors and investigators in connection with internal and external audits and investigations.

Kiểm toán viên và điều tra viên liên quan đến kiểm toán và điều tra nội bộ và bên ngoài.

 • Any professional advisors.

Bất kỳ cố vấn chuyên môn nào.

 • Publication companies (e.g. magazine or newspaper).

Các công ty xuất bản (ví dụ: tạp chí hoặc báo).

 • Insurance companies, insurance broker.

Công ty bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.

 • Any third party to whom BNPP may transfer its rights and obligations under any agreement it may have in connection with the acquisition, sale or restructuring of any member of BNPP Group.

Bất kỳ bên thứ ba nào mà BNPP có thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo bất kỳ thỏa thuận nào có thể có liên quan đến việc mua lại, bán hoặc tái cơ cấu bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn BNPP.

 • Any person to whom any member of BNPP Group is allowed or required to provide such information under the law.

Bất kỳ người nào mà thành viên của Tập đoàn BNPP được phép hoặc yêu cầu cung cấp thông tin đó theo luật.

 • Any other person under a duty of confidentiality to BNPP Group.

Bất kỳ người nào khác có nghĩa vụ bảo mật đối với Tập đoàn BNPP.

4. International Transfers of Personal Data

Chuyển giao dữ liệu cá nhân quốc tế

In certain circumstances, we may transfer your data to another country including but not limited to India, Hong Kong SAR, Singapore, the United States of America, France, Portugal and other countries in the European Union.

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn sang một quốc gia khác bao gồm nhưng không giới hạn ở Ấn Độ, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Singapore, Hoa Kỳ, Pháp, Bồ Đào Nha và các quốc gia khác trong Liên minh Châu Âu.

If we transfer your data to another country, where there are international transfer restrictions we will implement appropriate safeguards to ensure the protection of your personal data or rely on a derogation applicable to the specific situation (e.g. if the transfer is necessary to perform our contract with you such as when making an international payment, or if the destination territory has been recognised by the originating territory’s relevant authority as providing an adequate level of data protection).

Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn sang một quốc gia khác, nơi có các hạn chế chuyển giao quốc tế, chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc dựa vào sự xúc phạm áp dụng cho tình huống cụ thể (ví dụ: nếu việc chuyển giao là cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn chẳng hạn như khi thực hiện thanh toán quốc tế hoặc nếu lãnh thổ đích đã được cơ quan có liên quan của lãnh thổ ban đầu công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ).

When personal data is transferred to such countries or territories not recognised under applicable law as offering an adequate level of data protection, we put in place appropriate data transfer mechanisms as required under applicable law.

Khi dữ liệu cá nhân được chuyển đến các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không được luật hiện hành công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ, chúng tôi sẽ áp dụng các cơ chế truyền dữ liệu phù hợp theo yêu cầu của luật hiện hành.

5. Security and Retention Practices

Quy định bảo mật và Lưu trữ

BNPP will take appropriate security measures to protect Staff personal data against unauthorized or accidental access, Processing or erasure of that data.

BNPP sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Nhân viên khỏi bị truy cập trái phép hoặc vô tình, Xử lý hoặc xóa dữ liệu đó.

BNPP will only retain Staff personal data for as long as necessary to fulfill the purpose for which it was collected or to comply with legal, regulatory or internal policy requirements.

BNPP sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Nhân viên trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập dữ liệu đó hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định hoặc chính sách nội bộ.

BNPP will take all practicable steps to ensure that the data it holds about Staff is accurate having regard to the purpose for which the data is used.

BNPP sẽ thực hiện tất cả các bước có thể thực hiện được để đảm bảo rằng dữ liệu họ lưu trữ về Nhân viên là chính xác tùy theo mục đích sử dụng dữ liệu.

6. Rights of Staff as a Data Subject

Quyền của Nhân viên với tư cách là chủ thể dữ liệu

In accordance with applicable regulations and where applicable, you have the following rights:

Theo các quy định hiện hành và nếu có, bạn có các quyền sau:

 • To access and to be provided with your personal data: you can obtain information relating to the Processing of your personal data. We will provide information about your personal data unless it is restricted by law

Để truy cập và được cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn: bạn có thể lấy thông tin liên quan đến việc Xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi việc đó bị pháp luật hạn chế.

 • To give consent:you can give consent or not for us to process your personal unless it is provided otherwise by law.

Đồng ý: bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trừ khi luật pháp có quy định khác.

 • To rectify: you can rectify or request rectification of his/her personal data, unless otherwise provided by law.

Sửa đổi: bạn có thể sửa đổi hoặc yêu cầu sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi pháp luật có quy định khác.

 • To erase: you can request the deletion of your personal data, to the extent permitted by law. Note that this is not a blanket right to require all your personal data to be deleted. We will consider each request carefully in accordance with the requirements of any laws relating to the Processing of your personal data.

Xóa: bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình trong phạm vi được pháp luật cho phép. Lưu ý rằng đây không phải là quyền yêu cầu xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận từng yêu cầu theo yêu cầu của bất kỳ luật nào liên quan đến Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 • To restrict: you can request the restriction of the Processing of your personal data;

Hạn chế: bạn có thể yêu cầu hạn chế Xử lý dữ liệu cá nhân của mình;

 • To object: you can object to the Processing of your personal data, on grounds relating to your particular situation.

Phản đối: bạn có thể phản đối việc Xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trên cơ sở liên quan đến trường hợp cụ thể của bạn.

 • To withdraw your consent: where you have given your consent for the Processing of your personal data, you have the right to withdraw your consent and the withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of the processing to which consent was given before it is withdrawn.

Rút lại sự đồng ý của bạn: khi bạn đã đồng ý Xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình và việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý mà sự đồng ý đã được đưa ra trước khi rút lại.

 • To file a complaint, denunciations and lawsuits and related matters as prescribed by law: you have the right to file a complaint in the case where, in your view, we or our employees or contractors violates fails to comply with the regulations on personal data protection.

Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật: bạn có quyền khiếu nại trong trường hợp mà theo quan điểm của bạn, chúng tôi hoặc nhân viên hoặc nhà thầu của chúng tôi vi phạm không tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

7. Update to this Staff Data Privacy Notice

Cập nhật đối với Thông báo về quyền riêng tư dữ liệu nhân viên này

In a world of constant technological changes, we may need to  update this Staff Data Privacy Notice from time to time.

Trong thế giới không ngừng thay đổi về công nghệ, đôi khi chúng tôi có thể cần cập nhật Thông báo về quyền riêng tư dữ liệu nhân viên này vào từng thời điểm.

We invite you to review the latest version of this notice online and we will inform you of any material changes through our website or through our other usual communication channels.

Chúng tôi mong muốn bạn xem trực tuyến phiên bản mới nhất của thông báo này và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào thông qua trang web của chúng tôi hoặc thông qua các kênh liên lạc thông thường khác của chúng tôi.