Data Protection Notice

DATA PROTECTION NOTICE | THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU

At BNP Paribas Vietnam Branches, we take our obligations under the regulations on personal data protection seriously. We also recognize the importance of the personal data you have entrusted to us and believe that it is our responsibility to properly manage, protect and process your personal data.

Tại các Chi nhánh của BNP Paribas Việt Nam, chúng tôi thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình theo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà quý vị đã giao phó cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị đúng cách.

This Data Protection Notice is designed to assist you in understanding how we generally collect, use, disclose and/or process the personal data you have provided to us, as well as to assist you in making an informed decision before providing us with any of your personal data.

Thông báo Bảo vệ Dữ liệu này được thiết kế để hỗ trợ quý vị hiểu cách chúng tôi thường thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi, cũng như để hỗ trợ quý vị đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào của dữ liệu cá nhân.

This Data Protection Notice is issued by the BNP Paribas branches in Vietnam. BNP Paribas is not responsible for the processing of any personal data which you may provide directly to third parties.

Thông báo Bảo vệ Dữ liệu này do các chi nhánh của BNP Paribas tại Việt Nam ban hành. BNP Paribas không chịu trách nhiệm xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà quý vị cung cấp trực tiếp cho bên thứ ba.

1. WHICH PERSONAL DATA DO WE PROCESS ABOUT YOU?

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO CỦA QUÝ VỊ?

We collect, use and/or disclose or process in any other manner as permitted by laws (“Process”) your personal data, meaning any information that identifies or allows to identify you, to the extent necessary in the framework of our activities and to achieve a high standard of personalised products and services.Chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ hoặc xử lý bằng bất kỳ cách khác mà pháp luật cho phép (“Xử lý”) dữ liệu cá nhân của quý vị, nghĩa là bất kỳ thông tin nào nhận

dạng hoặc cho phép nhận dạng quý vị, trong phạm vi cần thiết trong khuôn khổ hoạt động của chúng tôi và để đạt được tiêu chuẩn cao của các sản phẩm và dịch vụ được cá nhân hóa.

Depending on the type of products or services we offer or provide, we may Process various types of personal data about you, including:

Tùy thuộc vào loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp, chúng tôi có thể Xử lý các loại dữ liệu cá nhân khác nhau về quý vị, bao gồm:

 • identification information (e.g. your specimen signature, information in your ID card, passport, driving license, work permit, utility bill, rental agreement, certification for change of name or business card which contains your details including nationality, address, place and date of birth, gender, photograph);

thông tin nhận dạng (ví dụ: chữ ký mẫu của quý vị, thông tin trong chứng minh thư, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy phép lao động, hóa đơn tiện ích, hợp đồng thuê nhà, chứng nhận thay đổi tên hoặc danh thiếp có chứa thông tin chi tiết của quý vị bao gồm quốc tịch, địa chỉ, địa điểm và ngày tháng sinh, giới tính, ảnh);

 • contact information private or professional (e.g. postal and e-mail address, phone number and social media account);

thông tin liên lạc riêng tư hoặc nghề nghiệp (ví dụ: địa chỉ bưu chính và e-mail, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội);

 • family situation and family life (e.g. marital status in marriage certificate, number and age of children, number of persons composing the household in household registration, etc.);

hoàn cảnh gia đình và cuộc sống gia đình (ví dụ: tình trạng hôn nhân trong giấy đăng ký kết hôn, số lượng và tuổi của trẻ em, số nhân khẩu trong hộ khẩu, v.v.);

 • economic, financial and tax information (e.g. tax ID, tax status, income and others revenues, value of your assets);

thông tin kinh tế, tài chính và thuế (ví dụ: mã số thuế, tình trạng thuế, thu nhập và các khoản thu khác, giá trị tài sản của quý vị);

 • employment information (e.g. employment, employer’s name);

thông tin việc làm (ví dụ: việc làm, tên người sử dụng lao động);

 • banking and financial information (e.g. bank account details, product and services owned and used, credit card number, money transfers, assets, declared investor profile, credit history, payment incident);

thông tin tài chính và ngân hàng (ví dụ: chi tiết tài khoản ngân hàng, sản phẩm và dịch vụ được sở hữu và sử dụng, số thẻ tín dụng, chuyển tiền, tài sản, hồ sơ nhà đầu tư đã khai báo, lịch sử tín dụng, sự cố thanh toán);

 • transaction data (e.g. full name, criminal record, political opinion and address of our corporate client’s ultimate beneficiary owners, senior managing officials, directors and authorised signatories and details including communications on bank transfers of the underlying transaction);

dữ liệu giao dịch (ví dụ: tên đầy đủ, hồ sơ tư pháp, quan điểm chính trị và địa chỉ của chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi, quan chức quản lý cấp cao, giám đốc và người ký được ủy quyền và các chi tiết bao gồm thông tin liên lạc về chuyển khoản ngân hàng của giao dịch cơ bản);

 • data relating to your habits and preferences (data which relate to your use of our products and services);

dữ liệu liên quan đến thói quen và sở thích của quý vị (dữ liệu liên quan đến việc quý vị sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi);

 • data from your interactions with us, our branches, contact reports, our internet websites, our apps, our social media pages, connection and tracking data such as cookies, connection to online services, IP address, meeting, call, chat, email, interview, phone conversation, Wi-Fi connection at our office;

dữ liệu từ các tương tác của quý vị với chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi, báo cáo liên hệ, trang web internet, ứng dụng của chúng tôi, trang truyền thông xã hội của chúng tôi, dữ liệu kết nối và theo dõi như cookie, kết nối với dịch vụ trực tuyến, địa chỉ IP,cuộc họp, cuộc gọi, trò chuyện, email, phỏng vấn, nói chuyện qua điện thoại, kết nối Wi-Fi tại văn phòng của chúng tôi;

 • security protection (including CCTV and access control information) and geolocation data (e.g. showing locations of withdrawals or payments for security reasons, or to identify the location of the nearest branch or service suppliers for you);

bảo vệ an ninh (bao gồm camera quan sát và thông tin kiểm soát truy cập) và dữ liệu định vị địa lý (ví dụ: hiển thị địa điểm rút tiền hoặc thanh toán vì lý do bảo mật hoặc để xác định địa điểm của chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ gần nhất cho quý vị);

 • information about your device e.g. IP address, technical specifications and uniquely identifying data;

thông tin về thiết bị của quý vị như địa chỉ IP, thông số kỹ thuật và dữ liệu nhận dạng duy nhất;

 • login credentials used to connect to BNP Paribas’ website and apps.

thông tin đăng nhập được sử dụng để kết nối với trang web và ứng dụng của BNP Paribas.

2. WHO IS CONCERNED BY THIS NOTICE AND FROM WHOM DO WE COLLECT PERSONAL DATA?

THÔNG BÁO NÀY LIÊN QUAN ĐẾN AI VÀ CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN TỪ AI?

We collect data directly from you as shareholder, director, representative or personnel of our client, prospective client (when you contact us, visit us, our website or our apps, use our products and services, participate in a survey or an event with us), contractor or supplier. We may also indirectly collect personal data about other individuals from you when they have no direct relationship with us but are related to you or our client, prospective client, supplier or contractor, such as for instance the following persons of our client, prospect client or contractor, supplier:

Chúng tôi thu thập dữ liệu trực tiếp từ quý vị với tư cách là cổ đông, giám đốc, đại diện hoặc nhân viên của khách hàng, khách hàng tiềm năng của chúng tôi (khi quý vị liên hệ với chúng tôi, truy cập trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tham gia khảo sát hoặc sự kiện với chúng tôi ), nhà thầu hoặc nhà cung cấp. Chúng tôi cũng có thể gián tiếp thu thập dữ liệu cá nhân về các cá nhân khác từ quý vị trong khi họ không có mối quan hệ trực tiếp với chúng tôi nhưng có liên quan đến quý vị hoặc khách hàng, khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp hoặc nhà thầu của chúng tôi, chẳng hạn như những người sau đây của khách hàng, khách hàng tiềm năng hoặc nhà thầu của chúng tôi, nhà cung cấp:

 • Successors and right holders;

Người kế vị, người có quyền;

 • Co-borrowers / guarantors;

Người đồng vay / bảo lãnh;

 • Legal representatives (power of attorney);

Người đại diện theo pháp luật (người được ủy quyền);

 • Beneficiaries of your payment transactions;

Người thụ hưởng giao dịch thanh toán của quý vị;

 • Beneficiaries of your insurance contracts or policies and trusts;

Những người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm hoặc chính sách và ủy thác của quý vị;

 • Landlords;

Bên cho thuê;

 • Ultimate beneficial owners;

Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng;

 • Debtors or creditors (e.g. in case of bankruptcy)

Bên nợ hoặc chủ nợ (ví dụ: trong trường hợp phá sản);

 • Agent, personnels, employees or staffs;

Đại lý, cán bộ, người lao động hoặc nhân viên;

 • Third-party service provider’s personnels, employees or staffs;

Cán bộ, người lao động hoặc nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba;

 • Company shareholders;

Cổ đông công ty;

 • Company’s directors;

Các giám đốc của công ty;

 • Relevant parties in transactions with our corporate clients;

Các bên liên quan trong giao dịch với khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi;

 • Senior managing officials;

Cán bộ quản lý cấp cao;

 • Professional advisors such as auditors or consultants;

Cố vấn chuyên nghiệp như kiểm toán viên hoặc chuyên gia tư vấn;

When you provide us with third party personal data like the examples listed above, please remember to inform the individuals providing the data that we Process their personal data and direct them to our present Data Protection Notice.

Khi quý vị cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bên thứ ba như các ví dụ được liệt kê ở trên, vui lòng thông báo cho các cá nhân cung cấp dữ liệu rằng chúng tôi Xử lý dữ liệu cá nhân của họ và chỉ dẫn họ đến Thông báo Bảo vệ Dữ liệu hiện tại của chúng tôi.

We may also obtain personal data from:

Chúng tôi cũng có thể lấy dữ liệu cá nhân từ:

 • other BNP Paribas entities (such as other branches, subsidiaries or affiliates);

các tổ chức khác của BNP Paribas (chẳng hạn như các chi nhánh, công ty con hoặc công ty liên kết khác);

 • our clients (bodies corporate or individuals);

khách hàng của chúng tôi (các tổ chức hoặc cá nhân);

 • our business partners;

các đối tác kinh doanh của chúng tôi;

 • payment initiation service providers and aggregators (account information service providers);

nhà cung cấp dịch vụ bắt đầu thanh toán và nhà tổng hợp (nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản);

 • third parties such as credit reference agencies, fraud prevention agencies including regulatorsor data brokers which are responsible for making sure that they gather the relevant information lawfully;

các bên thứ ba như cơ quan tham chiếu tín dụng, cơ quan phòng chống gian lận bao gồm cơ quan quản lý hoặc nhà môi giới dữ liệu chịu trách nhiệm đảm bảo rằng họ thu thập thông tin liên quan một cách hợp pháp;

 • publications/databases made available by official authorities or third parties (e.g. fact sheet or prospectus available in public sources, databases operated by financial supervisory authorities);

ấn phẩm/cơ sở dữ liệu được cung cấp bởi các cơ quan hữu quan hoặc bên thứ ba (ví dụ: tờ thông tin hoặc bản cáo bạch có sẵn trong các nguồn công cộng, cơ sở dữ liệu được vận hành bởi các cơ quan giám sát tài chính);

 • websites/social media pages of legal entities or professional clients or those containing information made public by you (e.g. your own website or social media);

các trang web/trang mạng xã hội của các pháp nhân hoặc khách hàng chuyên nghiệp hoặc những trang chứa thông tin do quý vị công khai (ví dụ: trang web hoặc mạng xã hội của quý vị);

 • public information such as information from the press.

thông tin đại chúng như thông tin từ báo chí.

If you fail to provide your personal data to us

Nếu quý vị không cung cấp dữ liệu cá nhân của quý vị cho chúng tôi

Where we are required by law to Process your personal data or need to Process your personal data under the terms of a contract we have with you (or take steps at your request before entering into a contract) and you fail to provide your personal data when requested, we may not be able to perform obligations under the contract we have with you or plan to enter into with you. In this case, we may have to decline to provide the relevant services, but we will notify you if this is the case.

Khi luật pháp yêu cầu chúng tôi Xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc cần Xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị theo các điều khoản của hợp đồng mà chúng tôi ký kết với quý vị (hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của quý vị trước khi ký kết hợp đồng) và quý vị không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không thực hiện được các nghĩa vụ theo hợp đồng mà chúng tôi đã ký với quý vị hoặc dự định ký kết với quý vị. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải từ chối cung cấp các dịch vụ liên quan, nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về việc đó.

3. WHY AND ON WHICH BASIS DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?

TẠI SAO VÀ TRÊN CƠ SỞ NÀO CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ?

a. To comply with our various legal and regulatory obligations and substantial public interest

Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định khác nhau của chúng tôi và lợi ích công cộng quan trọng

We Process your personal data to comply with various legal and regulatory obligations in particular with the banking and financial ones:

Chúng tôi Xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định khác nhau, đặc biệt là với các nghĩa vụ tài chính và ngân hàng:

 • monitor transactions to identify those which deviate from the normal routine/patterns;

theo dõi các giao dịch để xác định những giao dịch khác với thông lệ/mẫu thông thường;

 • manage, prevent and detect fraud;

quản lý, ngăn chặn và phát hiện gian lận;

 • monitor and report risks (financial, credit, legal, money laundering, compliance or reputational risks, default risks etc.) that we and/or the BNP Paribas Group could incur;

theo dõi và báo cáo các rủi ro (tài chính, tín dụng, pháp lý, rửa tiền, rủi ro tuân thủ hoặc uy tín, rủi ro vỡ nợ, v.v.) mà chúng tôi và/hoặc Tập đoàn BNP Paribas có thể phải gánh chịu;

 • record, when necessary, phone calls, chats, emails, etc.;

ghi lại, khi cần thiết, các cuộc gọi điện thoại, trò chuyện, email, v.v.;

 • prevent and detect money laundering and financing of terrorism and comply with regulation relating to sanctions and embargoes through our Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) process (to identify you, verify your identity, screen your details against sanctions lists and (if legally permissible) criminal record lists and determine your profile);

ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, đồng thời tuân thủ quy định liên quan đến các biện pháp trừng phạt và cấm vận thông qua quy trình Biết khách hàng (KYC) và Thẩm định khách hàng (CDD) của chúng tôi (để nhận dạng quý vị, xác minh danh tính của quý vị, sàng lọc thông tin chi tiết của quý vị theo danh sách trừng phạt và (trong trường hợp pháp luật cho phép) thu thập lý lịch tư pháp xác định lý lịch của quý vị);

 • conduct Know Your Supplier (KYS) prior to entering into a contract with our contractor, vendor or suppliler;

tiến hành Tìm hiểu Nhà cung cấp (KYS) trước khi ký kết hợp đồng với nhà thầu, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp của chúng tôi;

 • detect and manage suspicious orders and transactions;

phát hiện và quản lý các lệnh và giao dịch đáng ngờ;

 • carry out an assessment of appropriateness or suitability to provide investment services to each client in compliance with Markets in Financial Instruments regulations (MiFid); 

thực hiện đánh giá về sự phù hợp hoặc phù hợp để cung cấp dịch vụ đầu tư cho từng khách hàng tuân thủ các quy định về Thị trường trong Công cụ Tài chính (MiFid);

 • contribute to the fight against tax fraud and fulfil tax control and notification obligations;

góp phần chống gian lận thuế và thực hiện nghĩa vụ kiểm soát và thông báo thuế;

 • record transactions for accounting purpose;

ghi lại các giao dịch cho mục đích kế toán;

 • detect and prevent bribery;

phát hiện và ngăn chặn hối lộ;

 • make disclosure under the requirements of any law or regulation to the extent applicable binding on us or any of our branches or BNP Paribas Group affiliates including exchange and report different operations, transactions or orders or reply to an official request from a duly authorised local or foreign financial, tax, administrative, criminal or judicial authorities, arbitrators or mediators, law enforcement, state agencies or public bodies;

tiết lộ thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật hoặc quy định nào trong phạm vi áp dụng ràng buộc đối với chúng tôi hoặc bất kỳ chi nhánh hoặc công ty liên kết của BNP Paribas Group nào của chúng tôi bao gồm trao đổi và báo cáo các hoạt động, giao dịch hoặc đơn đặt hàng khác nhau hoặc trả lời yêu cầu chính thức từ cơ quan tài chính, thuế, hành chính địa phương hoặc nước ngoài được ủy quyền hợp lệ, cơ quan hình sự hoặc tư pháp, trọng tài hoặc hòa giải viên, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan nhà nước hoặc cơ quan công quyền;

b. To perform a contract with you or to take steps at your request before entering into a contract

Để thực hiện hợp đồng với quý vị hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của quý vị trước khi ký kết hợp đồng

We Process your personal data to enter into and perform our contracts as well as to manage our relationship with you, including to:

Chúng tôi Xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị để ký kết và thực hiện các hợp đồng cũng như để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị, bao gồm:

 • conduct credit checks at the time of application for credit and at the time of regular or special reviews which normally will take place one or more times each year;

tiến hành kiểm tra tín dụng tại thời điểm nộp đơn xin tín dụng và tại thời điểm đánh giá thường xuyên hoặc đặc biệt thường diễn ra một hoặc nhiều lần mỗi năm;

 • define your credit risk score and your reimbursement capacity;

xác định điểm rủi ro tín dụng và khả năng hoàn trả của quý vị;

 • evaluate (e.g. based on your credit risk score) if we can offer you a product or service or can receive collateral from you and under which conditions (including price);

đánh giá (ví dụ: dựa trên điểm rủi ro tín dụng của quý vị) liệu chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị một sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc có thể nhận tài sản thế chấp từ quý vị hay không và với những điều kiện nào (bao gồm cả giá cả);

 • ensure your ongoing credit worthiness;

đảm bảo giá trị tín dụng liên tục của quý vị;

 • assist you in particular by answering your requests;

hỗ trợ quý vị một cách cụ thể bằng cách trả lời các yêu cầu của quý vị;

 • perform our daily operations to provide you with products or services;

thực hiện các hoạt động hàng ngày của chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý vị;

 • manage outstanding debts (identification and exclusion of clients with outstanding debts) including determining amounts owed to or by you;

quản lý các khoản nợ chưa thanh toán (xác định và loại trừ các khách hàng có nợ chưa thanh toán) bao gồm xác định số tiền quý vị nợ hoặc nợ quý vị;

c. For operational purposes or to improve our service to you

Cho mục đích hoạt động hoặc để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho quý vị

We use your personal data, including your transaction data, for:

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị, bao gồm cả dữ liệu giao dịch của quý vị, để:

 • risk management purposes;

mục đích quản lý rủi ro;

 • proof of transactions including electronic evidence;

bằng chứng giao dịch bao gồm bằng chứng điện tử;

 • management, prevention and detection of fraud including, where required by law, the establishment of a fraud list (which will include a list of fraudsters);

quản lý, ngăn chặn và phát hiện gian lận bao gồm, nếu luật pháp yêu cầu, thiết lập danh sách gian lận (sẽ bao gồm danh sách những kẻ gian lận);

 • monitoring transactions to identify those, which deviate from the normal routine/patterns;

giám sát các giao dịch để xác định những giao dịch khác với thói quen/thông lệ thông thường;

 • assessing the creditworthiness of you, guarantors, security providers and/or your ultimate beneficiary owners;

đánh giá mức độ tín nhiệm của quý vị, người bảo lãnh, nhà cung cấp bảo đảm và/hoặc chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của quý vị;

 • debt collection;

thu nợ;

 • assertion of legal claims and defence in case of legal disputes;

tuyên bố yêu cầu pháp lý và bảo vệ trong trường hợp tranh chấp pháp lý;

 • development of individual statistical models in order to help define your creditworthiness of you, guarantors, security providers and/or your ultimate beneficiary owners;

phát triển các mô hình thống kê riêng lẻ để giúp xác định uy tín tín dụng của quý vị, người bảo lãnh, nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm và/hoặc chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của quý vị;

 • consultation and exchange of data with credit agencies to identify credit risks.

tham vấn và trao đổi dữ liệu với các tổ chức tín dụng để xác định rủi ro tín dụng.

 • Personalisation of our offering to you and that of other BNP Paribas entities to:

Cá nhân hóa ưu đãi của chúng tôi dành cho quý vị và ưu đãi của các tổ chức của BNP Paribas khác để:

 • improve the quality of our products or services;

nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;

 • advertise products or services that match with your situation and profile;

quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với hoàn cảnh và hồ sơ của quý vị;

 • deduce your preference and needs and propose personalised commercial offers;

suy đoán sở thích và nhu cầu của quý vị và đề xuất các ưu đãi thương mại được cá nhân hóa;

 • This personalisation can be achieved by:

Việc cá nhân hóa này có thể đạt được bằng cách:

 • segmenting our prospects and clients;

phân khúc khách hàng tiềm năng và khách hàng của chúng tôi;

 • analysing your habits and preferences in our various communications channels (visits to our branches, emails or messages, visits to our website, etc.);

phân tích thói quen và sở thích của quý vị trong các kênh liên lạc khác nhau của chúng tôi (lượt truy cập vào các chi nhánh, email hoặc tin nhắn của chúng tôi, truy cập vào trang web của chúng tôi, v.v.);

 • sharing your data with another BNP Paribas entity, notably if you, or the entity you represent, are, or are to become, a client of that other entity;

chia sẻ dữ liệu của quý vị với một tổ chức của BNP Paribas khác, đặc biệt nếu quý vị hoặc tổ chức mà quý vị đại diện đang hoặc sẽ trở thành khách hàng của tổ chức khác đó;

 • matching the products or services that you already hold or use with other data we hold about you; and

khớp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị đã có hoặc sử dụng với dữ liệu khác mà chúng tôi có về quý vị; và

 • considering common traits or behaviours among current clients, and seeking other individuals who share those same characteristics for targeting purposes.

xem xét những đặc điểm hoặc hành vi chung giữa các khách hàng hiện tại và tìm kiếm những cá nhân khác có cùng những đặc điểm đó cho mục đích nhắm mục tiêu.

 • sending invitation to you as representative of our existing corporate clients or prospective clients for marketing events in relation to products or services that we offer from time to time.

 gửi lời mời tới quý vị với tư cách là đại diện của khách hàng doanh nghiệp hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng của chúng tôi cho các sự kiện tiếp thị liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp theo thời gian.

 • Research and development and analytics consisting of establishing individual statistical/predictive models to:

Nghiên cứu và phát triển và phân tích bao gồm việc thiết lập các mô hình thống kê/dự đoán riêng lẻ để:

 • optimise and automate our operational processes;

tối ưu hóa và tự động hóa các quy trình hoạt động của chúng;

 • offer products and services that will best meet your needs;

cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý vị;

 • adapt products and services distribution, content and pricing in accordance with your profile;

điều chỉnh phân phối sản phẩm và dịch vụ, nội dung và giá cả phù hợp với hồ sơ của quý vị;

 • create new offers;

tạo lời mời mới;

 • prevent potential security failures, improve client authentication and access rights management;

ngăn chặn các lỗi bảo mật tiềm ẩn, cải thiện xác thực ứng dụng khách và quản lý quyền truy cập;

 • enhance security management;

tăng cường quản lý an ninh;

 • enhance risk and compliance management;

tăng cường quản trị rủi ro và tuân thủ;

 • enhance the management, prevention and detection of fraud; and

tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa và phát hiện gian lận; Và

 • enhance the fight against money laundering and financing of terrorism.

tăng cường chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

 • Security reasons and IT systems performance, including to:

Lý do bảo mật và hiệu suất hệ thống CNTT, bao gồm:

 • manage IT, including infrastructure management (e.g. shared platforms), business continuity and security (e.g. internet user authentication and data leak prevention); and

quản lý CNTT, bao gồm quản lý cơ sở hạ tầng (ví dụ: nền tảng dùng chung), tính liên tục và bảo mật của doanh nghiệp (ví dụ: xác thực người dùng internet và ngăn chặn rò rỉ dữ liệu); và

 • prevent personal injury and damages to people and goods (for instance video protection).

ngăn ngừa thương tích cá nhân và thiệt hại cho người và hàng hóa (ví dụ như video bảo vệ).

 • More generally to:

Tổng quát hơn để:

 • inform you about our products and services;

thông báo cho quý vị về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

 • carry out financial operations such as debt portfolio sales, securitisations for financing or refinancing of the BNP Paribas Group;

thực hiện các hoạt động tài chính như bán danh mục nợ, chứng khoán hóa để tài trợ hoặc tái cấp vốn cho Tập đoàn BNP Paribas;

 • organise contests, games, competitions, lotteries or any other promotional campaigns;

tổ chức các cuộc thi, trò chơi, cuộc thi, xổ số hoặc bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào khác;

 • perform client satisfaction and opinion surveys; 

thực hiện khảo sát ý kiến ​​và sự hài lòng của khách hàng;

 • improve process efficiency (train our staff by recording phone calls in our call centres and improve our calling scenario); and

nâng cao hiệu quả của quy trình (đào tạo nhân viên của chúng tôi bằng cách ghi lại các cuộc gọi điện thoại trong các trung tâm cuộc gọi của chúng tôi và cải thiện kịch bản cuộc gọi của chúng tôi); và

 • automate our processes such as application testing, automatic filling of complaints handling, etc.

tự động hóa các quy trình của chúng tôi như thử nghiệm ứng dụng, điền tự động xử lý khiếu nại, v.v.

d. To respect your choice if we requested your consent for a specific Processing

Để tôn trọng sự lựa chọn của quý vị trong trường hợp chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của quý vị đối với một Xử lý cụ thể

For certain types of personal data Processing, we will provide you with specific information and invite you to consent such Processing. Note that you may request to revoke your consent at any time.

Đối với một số loại Xử lý dữ liệu cá nhân nhất định, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin cụ thể và hỏi sự đồng ý của quý vị với việc Xử lý đó. Lưu ý rằng quý vị có thể yêu cầu thu hồi sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

4. WHOM DO WE SHARE YOUR PERSONAL DATA WITH?

CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ VỚI AI?

a. Sharing of information within the BNP Paribas Group

Chia sẻ thông tin trong Tập đoàn BNP Paribas

We are part of the BNP Paribas Group which is a group of companies working closely together all over the world to create and distribute various banking, financial, securities, insurance services and products. We may share you personal data within our organization, to other branches, subsidiaries or affiliates in the BNP Paribas Group. Please refer to the details in Section 3 (WHY AND ON WHICH BASIS DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?) above.

Chúng tôi là một phần của Tập đoàn BNP Paribas, một nhóm các công ty hợp tác chặt chẽ với nhau trên khắp thế giới để tạo ra và phân phối các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm khác nhau. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị trong tổ chức của chúng tôi, cho các chi nhánh, công ty con hoặc chi nhánh khác trong Tập đoàn BNP Paribas. Vui lòng tham khảo chi tiết trong Phần 3 (TẠI SAO VÀ DỰA VÀO CƠ SỞ NÀO CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ?) ở trên.

b. Disclosing information outside the BNP Paribas Group

Chia sẻ thông tin ra ngoài Tập đoàn BNP Paribas

In order to fulfil some of the purposes described in this notice, we may disclose from time to time your personal data to:

Để thực hiện một số mục đích được mô tả trong thông báo này, đôi khi chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị cho:

 • Regulators;

Cơ quan quản lý;

 • service providers which perform services for us or for the BNP Paribas Group (e.g. document management services, postal services, cloud services, IT services, logistics, printing services, telecommunication, debt collection, advisory and consulting and distribution and marketing);

các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi hoặc cho Tập đoàn BNP Paribas (ví dụ: dịch vụ quản lý tài liệu, dịch vụ bưu chính, dịch vụ đám mây, dịch vụ CNTT, hậu cần, dịch vụ in ấn, viễn thông, thu hồi nợ, cố vấn và tư vấn, phân phối và tiếp thị);

 • banking and commercial partners, independent agents, intermediaries or brokers, financial institutions, counterparties, trade repositories with which we have relationship if such transmission is required to allow us to provide you with the services and products or execute our contractual obligations or transaction (e.g. banks, correspondent banks, depositaries, custodians, issuers of securities, paying agents, exchange platforms, insurance companies, payment system operators, issuers or payment card intermediaries);

các đối tác ngân hàng và thương mại, đại lý độc lập, trung gian hoặc môi giới, tổ chức tài chính, đối tác, kho lưu trữ thương mại mà chúng tôi có quan hệ nếu việc truyền tải đó là cần thiết để cho phép chúng tôi cung cấp cho quý vị các dịch vụ và sản phẩm hoặc thực hiện các nghĩa vụ hoặc giao dịch theo hợp đồng của chúng tôi (ví dụ: ngân hàng, ngân hàng đại lý, tổ chức ký gửi, tổ chức giám sát, tổ chức phát hành chứng khoán, đại lý thanh toán, sàn giao dịch, công ty bảo hiểm, nhà điều hành hệ thống thanh toán, tổ chức phát hành hoặc trung gian thẻ thanh toán);

 • credit reference agencies;

cơ quan tham khảo tín dụng;

 • local or foreign financial, tax, administrative, criminal or judicial authorities, arbitrators or mediators, law enforcement, state agencies, public bodies, regulators, including industry or professional association and any other authorities, we or any member of the BNP Paribas Group is required to disclose to pursuant to:

các cơ quan tài chính, thuế, hành chính, hình sự hoặc tư pháp, trọng tài viên hoặc hòa giải viên, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan nhà nước, cơ quan công cộng,cơ quan quản lý bao gồm hiệp hội ngành hoặc nghề nghiệp và bất kỳ cơ quan chức năng nào khác, chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn BNP Paribas đều phải tiết lộ cho theo:

 • their request;

yêu cầu của họ;

 • defending or responding to a matter, action or proceeding;

bào chữa hoặc phản hồi về một vấn đề, hành động hoặc thủ tục tố tụng;

 • complying with regulation or guidance from authority applicable to us or any member of the BNP Paribas Group;

tuân thủ quy định hoặc hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền áp dụng cho chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn BNP Paribas;

 • payment service provider(s) (e.g. information on your payment account(s)) or clearing house based on the authorisation granted by you to this third party;

(các) nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (ví dụ: thông tin về (các) tài khoản thanh toán của quý vị) hoặc trung tâm thanh toán bù trừ dựa trên sự ủy quyền của quý vị cho bên thứ ba này;

 • certain regulated professionals such as lawyers, notaries, rating agencies or auditors when needed under specific circumstances (advisory, litigation, audit, etc.) as well as to actual or proposed purchaser of the companies or businesses of the BNP Paribas Group or our insurers.

một số chuyên gia được quản lý nhất định như luật sư, công chứng viên, cơ quan xếp hạng hoặc kiểm toán viên khi cần thiết trong các trường hợp cụ thể (tư vấn, kiện tụng, kiểm toán, v.v.) cũng như người mua thực tế hoặc đề xuất của các công ty hoặc doanh nghiệp của Tập đoàn BNP Paribas hoặc các công ty bảo hiểm của chúng tôi.

 • insurance companies; and

các công ty bảo hiểm; và

 • persons or entities outside of the BNP Paribas Group to whom we may sell or transfer parts of our business or assets. Alternatively, we may seek to acquire other businesses or merge with them. If a change happens to our business, the part of our business that is (as the case may be) sold, acquired or is the merged entity may Process your personal data in the same way as set out in this Notice.

những người hoặc tổ chức bên ngoài Tập đoàn BNP Paribas mà chúng tôi có thể bán hoặc chuyển nhượng một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể tìm cách mua lại các doanh nghiệp khác hoặc hợp nhất với họ. Nếu có thay đổi xảy ra với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bộ phận kinh doanh của chúng tôi (tùy từng trường hợp) được bán, mua lại hoặc là thực thể được hợp nhất có thể Xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị theo cách tương tự như được nêu trong Thông báo này.

5. INTERNATIONAL TRANSFERS OF PERSONAL DATA

CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA NƯỚC NGOÀI

In certain circumstances, we may transfer your data to another country, including but not limited to India, Hong Kong SAR, Singapore, the United Kingdom, the United States of America, France, Portugal and other countries in the European Union.

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của quý vị sang một quốc gia khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở Ấn Độ, Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Singapore, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Bồ Đào Nha và các quốc gia khác trong Liên minh Châu Âu.

If we transfer your data to another country, where there are international transfer restrictions we will implement appropriate safeguards to ensure the protection of your personal data or rely on a derogation applicable to the specific situation (e.g. if the transfer is necessary to perform our contract with you such as when making an international payment, or if the destination territory has been recognised by the originating territory’s relevant authority as providing an adequate level of data protection).

Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu của quý vị sang một quốc gia khác, nơi có các hạn chế chuyển giao quốc tế, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc dựa vào sự vi phạm áp dụng cho tình huống cụ thể (ví dụ: nếu việc chuyển giao là cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với quý vị chẳng hạn như khi thực hiện thanh toán quốc tế hoặc nếu lãnh thổ đích đã được cơ quan có thẩm quyền của lãnh thổ ban đầu công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp).

When personal data is transferred to such countries or territories not recognised under applicable law as offering an adequate level of data protection, we put in place appropriate data transfer mechanisms as required under applicable law or rely on a lawful derogation applicable to the specific situation.

Khi dữ liệu cá nhân được chuyển đến các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không được luật hiện hành công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ, chúng tôi sẽ áp dụng các cơ chế chuyển dữ liệu phù hợp theo yêu cầu của luật hiện hành hoặc dựa vào một sự vi phạm hợp pháp áp dụng cho các tình huống cụ thể.

6. HOW LONG DO WE KEEP YOUR PERSONAL DATA FOR?

CHÚNG TÔI GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ TRONG BAO LÂU?

We will retain your personal data for the longer of: (i) the period required by applicable law or regulation; or (ii) such other period necessary for us to meet our operational obligations, such as: proper account maintenance, facilitating client relationship management, and responding to legal claims or regulatory requests. Most personal data collected in relation to a specified client is kept for the duration of the contractual relationship with such client plus a specified number of years after the end of the contractual relationship or as otherwise required by applicable law.

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý vị trong thời gian nào dài hơn: (i) khoảng thời gian theo yêu cầu của luật hoặc quy định hiện hành; hoặc (ii) khoảng thời gian khác cần thiết để chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ hoạt động của mình, chẳng hạn như: duy trì tài khoản phù hợp, hỗ trợ quản lý quan hệ khách hàng và đáp ứng các khiếu nại pháp lý hoặc yêu cầu theo quy định. Hầu hết dữ liệu cá nhân được thu thập liên quan đến một khách hàng cụ thể được lưu giữ trong suốt thời gian của mối quan hệ hợp đồng với khách hàng đó cộng với một số năm cụ thể sau khi kết thúc mối quan hệ hợp đồng hoặc theo yêu cầu khác của luật hiện hành.

7. WHAT ARE YOUR RIGHTS AND HOW CAN YOU EXERCISE THEM?

QUYỀN CỦA QUÝ VỊ LÀ GÌ VÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ THỰC HIỆN CHÚNG NHƯ THẾ NÀO?

In accordance with applicable law or regulations and where applicable, you may have the following rights:

Theo các quy định và pháp luật hiện hành và nếu có, quý vị có thể có các quyền sau:

 • To access and to be provided with your personal data: you can obtain information relating to the Processing of your personal data. We will provide information about your personal data unless it is restricted by law.

Để truy cập và được cung cấp dữ liệu cá nhân của quý vị: quý vị có thể lấy thông tin liên quan đến việc Xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân của quý vị trừ khi bị luật pháp hạn chế.

 • To rectify: where you consider that your personal data is inaccurate or incomplete you can request rectification of your personal data, unless otherwise provided by law.

Chỉnh sửa dữ liệu: khi quý vị cho rằng dữ liệu cá nhân của quý vị không chính xác hoặc không hoàn chỉnh, quý vị có thể chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi pháp luật có quy định khác.

 • To erase: in some circumstances, you can request the deletion of your personal data, to the extent permitted by law. Note that this is not a blanket right to require all your personal data to be deleted. We will consider each request carefully in accordance with the requirements of any laws relating to the Processing of your personal data.

Xóa dữ liệu: trong một vài trường hợp, quý vị có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trong phạm vi pháp luật cho phép. Lưu ý rằng đây không phải là quyền chung để yêu cầu xóa tất cả dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận từng yêu cầu theo các yêu cầu của bất kỳ luật nào liên quan đến việc Xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị.

 • To restrict: you can request the restriction of the Processing of your personal data.

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: quý vị có thể yêu cầu hạn chế Xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

 • To object: you can object to the Processing of your personal data, on grounds relating to your particular situation.

Phản đối xử lý dữ liệu: quý vị có thể phản đối việc Xử lý dữ liệu cá nhân của mình, với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của quý vị.

 • To withdraw your consent: where you have given your consent for the Processing of your personal data, you have the right to withdraw your consent and the withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of the processing to which consent was given before it is withdrawn.

Rút lại sự đồng ý: khi quý vị đã đồng ý cho việc Xử lý dữ liệu cá nhân của mình, quý vị có quyền rút lại sự đồng ý của mình và việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý,

 • To file a complaint: you have the right to file a complaint in the case where, in your view, we or our employees or contractors violates or fails to comply with the regulations on personal data protection.

Khiếu nại: quý vị có quyền khiếu nại trong trường hợp theo quan điểm của quý vị, chúng tôi hoặc nhân viên hoặc nhà thầu của chúng tôi vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

8. SAFEGUARDS

BIỆN PHÁP BẢO VỆ

We shall endeavour to implement the appropriate administrative and security safeguards and procedures in accordance with the applicable laws and regulations to prevent the unauthorized or unlawful processing of your personal data and the accidental loss or destruction of, or damage to, your personal data.

Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện các thủ tục và biện pháp bảo vệ hành chính và an ninh phù hợp theo luật pháp và quy định hiện hành để ngăn chặn việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp dữ liệu cá nhân của quý vị và việc vô tình làm mất hoặc phá hủy hoặc làm hỏng dữ liệu cá nhân của quý vị.

9. HOW CAN YOU KEEP UP WITH CHANGES TO THIS DATA PROTECTION NOTICE?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÝ VỊ CÓ THỂ THEO DÕI CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU NÀY?

In a world of constant technological and regulatory changes, we may need to regularly update this Data Protection Notice.

Trong một thế giới liên tục thay đổi về công nghệ và quy định, Thông báo Bảo vệ Dữ liệu này của chúng tôi có thể được cập nhật thường xuyên.

We invite you to review the latest version of this notice online and we will inform you of any material changes through our website or through our other usual communication channels.

Xin quý vị vui lòng xem lại phiên bản mới nhất của thông báo này trực tuyến và chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về bất kỳ thay đổi quan trọng nào thông qua trang web của chúng tôi hoặc thông qua các kênh liên lạc thông thường khác của chúng tôi.

The address for a BNP Paribas entity in Vietnam to which written requests to exercise rights in respect of your personal data is:

Địa chỉ của BNP Paribas tại Việt Nam nhận văn bản yêu cầu thực hiện các quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn là:

BNP Paribas – Ho Chi Minh City Branch, Vietnam

Saigon Tower, 5th Floor, Suite 504, 29 Le Duan blvd, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Attn/Người nhận: Chief Operating Officer/ Giám đốc Nghiệp vụ

            Or/Hoặc

BNP Paribas – Hanoi Branch.

M Floor, Pan Pacific Hanoi. No. 1 Thanh Nien Road, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.

Attn/Người nhận: Head of ITO/ Giám đốc Nghiệp vụ